ANBI

ANBI-status van het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum

LGGI is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom maakt het LGGI een aantal gegevens openbaar.

1. Naam van de instelling

Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum

2. RSIN of fiscaal nummer

Het RSIN is: 816685605

3. Secretariaat

Mevr. C. de Koster, Bieslanderweg 98, 6213 AM Maastricht, c.d.koster@aezel.eu, 06-29036526

4. Bestuurssamenstelling

Adviseurs

5. Het beleidsplan

Visie 2020-2024

De Coöperatie Erfgoed Limburg beoogt het erfgoedveld te verbinden, waarbij recht gedaan wordt aan de individuele kwaliteiten van erfgoedorganisaties en deze elkaar versterken en waar mogelijk aanvullen.

De expertise van AEZEL/LGGI is een tool waarmee versnipperde erfgoedinformatie dmv een open-sourceprogramma gebundeld en gebruiksvriendelijk aangeboden wordt aan een breed publiek.

De basis ​ervan zijn genealogische en kadastrale gegevens, die onderling verbonden zijn. De database is gevuld vanuit de originele bronnen met de inzet van vele vrijwilligers (o.a. als participatieproject) met medewerking van diverse AEZEL partners, waaronder archieven.

AEZEL biedt de mogelijkheid aan erfgoedorganisaties (incl de vele heemkundeverenigingen) om bronnenmateriaal te digitaliseren en gedigitaliseerd bronnenmateriaal te koppelen, waarmee het ontwikkelen van eigen databases en/of het dupliceren van gegevens ​in veel gevallen overbodig wordt.​

AEZEL heeft de potentie door te groeien tot een centrale infrastructuur voor het professionele én amateur- erfgoedveld, dit te versterken en te verbinden, ​waarmee naadloos wordt aangesloten bij de doelstelling van de​ Coöperatie Erfgoed Limburg. Uiteindelijke organisatorische inbedding in CEL is dan op termijn ​wellicht een goede keuze.

Missie

Versnipperde erfgoedinformatie in Limburg en aangrenzende euregio digitaliseren, bundelen en op een gebruiksvriendelijke wijze ter beschikking stellen aan een zo breed mogelijk publiek van professionele organisaties en vrijwilligers(organisaties) t.b.v. van historisch onderzoek, publicaties en ruimtelijke initiatieven met behoud van datarechten van de deelnemende partners.

Te bereiken resultaat

Een duurzame en eenvoudig doorzoekbare en integraal toegankelijke website met databases van geografisch, genealogisch en ander historisch bronnenmateriaal van professionele en vrijwilligersorganisaties uit Limburg in samenwerking en/of afstemming met provinciale en (inter)nationale partners, die voldoet aan de NDE normen.

Werkwijze

 1. Het ontwerpen en beheren van een systeemonafhankelijke technische infrastructuur, die het eenvoudig mogelijk maakt om originele bronnen te digitaliseren en bestaande databases in te lezen en deze met elkaar te verbinden (en daardoor bijvoorbeeld gegevens te georefereren, statistieken te genereren of een tijdlijn samen te stellen)
 2. Het 'vullen' met data, zoals de genealogische gegevens van alle Limburgers, de kadastrale gegevens op basis van het oorspronkelijk kadaster (1842 in Limburg) van alle gemeenten én ander historisch bronnenmateriaal zoals beeldbanken en specifieke verzamelingen (zoals kastelen, molens, landschapselementen), zodat ze vindbaar zijn (metadateren)
 3. Het beschikbaar stellen via een gebruiksvriendelijke website met de daarbij behorende promotie en publiciteit
 4. Het opzetten en in standhouden van een organisatie
  1. een bestuur en beheersorganisatie voor functioneel en financieel beheer
  2. een netwerkorganisatie voor algemeen beheer en ondersteuning van Limburgse organisaties
  3. samenwerking met (inter)nationale partners
 5. Het zorgen voor een structurele gezonde financiële basis door bijdragen van deelnemers, subsidiegevers en fondsen

Fondsenwerving

De stichting spant zich in om fondsen te werven om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Hiervoor werft het gelden via:

De werving van fondsen gebeurt door in brede kring bekendheid te geven aan het bestaan en de doelstellingen van de stichting.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting is ondergebracht op een bankspaarrekening.

Bestedingsplan

Een deel van het vermogen wordt gereserveerd voor het aanschaffen van IT hardware. Hiermee kunnen de gegevens die verwerkt worden in het AEZEL Projek via eigen beheer digitaal toegankelijk gemaakt worden. Het resterende deel wordt gebruikt om deze gegevens en de reeds bestaande website toegankelijk te houden.

6. Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

7. Doelstelling

De stichting heeft als doel het aanleggen van een bronnenverzameling voor genealogisch, geschiedkundig en erfgoed-onderzoek en deze toegankelijk te maken voor onderzoekers. Ze produceert hulpmiddelen voor genoemd onderzoek en stimuleert, helpt bij of neemt ter hand publicaties op genealogisch en/of geschiedkundig gebied in welke vorm dan ook (artikel 2 van de Statuten). De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door het stimuleren van de beoefening van de geschiedkunde en genealogie in de meest uitgebreide zin van het woord. Er wordt daarom gewerkt aan het digitaliseren van bronnen en de resultaten daarvan via informatiedragers of een digitale infrastructuur beschikbaar te stellen voor onderzoekers. Hieronder valt onder andere het scannen van originele bronnen en deze scans opslaan op raadpleegbare media. Er wordt samengewerkt met instanties die dezelfde doelstellingen hebben of behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren van de doelstellingen.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021

Vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 14 maart 2022.

Bestuur

Het bestuur heeft zesmaal vergaderd: op 1 februari, 29 maart, 7/14 juni, 23 augustus, 26 oktober en 8 december, waarvan er enkele in digitale vorm vanwege coronavoorschriften.

Er hebben zich geen mutaties voorgedaan in de bestuurssamenstelling.

Werkzaamheden

Het LGGI brengt haar missie vooral in de praktijk via het project AEZEL. De genealogische website allelimburgers.nl van het LGGI is voortgezet, maar geïntegreerd in AEZEL.

Via presentaties en publicaties is meer publiciteit gegeven aan AEZEL. Sinds medio februari wordt het gebruik van AEZEL ook gemonitord via Google Analytics. Daaruit blijkt dat 11.713 unieke gebruikers in AEZEL meer 1.035.492 pagina's hebben geraadpleegd in gemiddeld 21 minuten per sessie. Daarvan zijn 3700 min of meer vaste gebruikers.

Ook dit jaar heeft corona een grote rol gespeeld. Uitval door ziekte en de onmogelijkheid voor groepen om samen te komen, hebben zijn weerslag gehad op de voortgang van de werkzaamheden. Ondanks dat is er een behoorlijke vooruitgang geboekt.

Vwb het financiële reilen en zeilen wordt verwezen naar de jaarrekening en de toelichting daarop.

In het jaar 2021 heeft het LGGI zich met de navolgende aspecten beziggehouden, die hierna kort worden toegelicht.

 1. Interne organisatie
 2. Uitbouw website AEZEL.eu en completeren van de databases
 3. CEL en samenwerking

A. Interne organisatie

B. Uitbouw website AEZEL.eu en completeren van de databases

C. CEL en samenwerking en toekomst

9. Financiële verantwoording 31 december 2020