ANBI

ANBI-status van het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum

LGGI is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom maakt het LGGI een aantal gegevens openbaar.

1. Naam van de instelling

Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum

2. RSIN of fiscaal nummer

Het RSIN is: 816685605

3. Secretariaat

Dhr. W. Brassé, Helstraat 69, 6131 CZ Sittard, w.brasse@gmail.com

4. Bestuurssamenstelling

5. Het beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting LGGI is vastgesteld voor de periode 2016-2019.

NB. Een nieuwe beleidsplan wordt voorbereid maar zal grotendeels gevoed worden door het projectplan AEZEL en zal moeten passen in het Digitaliteringsplan Erfgoed Limburg dat CEL (de erfgoedcoöperatie voor Limburg) ontwikkelt en in november 2020 gereed moet zijn

Doelstelling en resultaat

De stichting werkt reeds vele jaren aan het digitaal beschikbaar maken van genealogische gegevens. Met de hulp van tientallen vrijwilligers en ondersteuning van diverse archiefdiensten zijn vanaf 1989 veel kerkelijke registers en registers van de burgerlijke stand uit Nederlands Limburg en enkele aangrenzende plaatsen toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt. Ook werden Limburgse data van GENLIAS (nu WieWasWie) toegevoegd. Gedurende 15 jaar werden deze data via de GENDALIM cd-roms beschikbaar gemaakt en sinds 2012 zijn ze te raadplegen op de website www.allelimburgers.nl

In 2015 is besloten om samen te gaan werken met het "AEZEL Projek", opgericht om versnipperde bronnen via één toegang beschikbaar te maken. Samen met de lokale heemkundeverenigingen wordt een database gecreëerd met onder andere kadastrale, bevolkings- en genealogische gegevens. Voor dit omvangrijke project werd een 3 jarenplan opgesteld voor de realisatie van een operationele internetomgeving om deze gegevens voor organisaties en particulieren raadpleegbaar te maken. Dit heeft de volgende vorm:

Visie 2020-2024

De Coöperatie Erfgoed Limburg beoogt het erfgoedveld te verbinden, waarbij recht gedaan wordt aan de individuele kwaliteiten van erfgoedorganisaties en deze elkaar versterken en waar mogelijk aanvullen.

De expertise van AEZEL/LGGI is een tool waarmee versnipperde erfgoedinformatie dmv een open-sourceprogramma gebundeld en gebruiksvriendelijk aangeboden wordt aan een breed publiek.

De basis ​ervan zijn genealogische en kadastrale gegevens, die onderling verbonden zijn. De database is gevuld vanuit de originele bronnen met de inzet van vele vrijwilligers (o.a. als participatieproject) met medewerking van diverse AEZEL partners, waaronder archieven.

AEZEL biedt de mogelijkheid aan erfgoedorganisaties (incl de vele heemkundeverenigingen) om bronnenmateriaal te digitaliseren en gedigitaliseerd bronnenmateriaal te koppelen, waarmee het ontwikkelen van eigen databases en/of het dupliceren van gegevens ​in veel gevallen overbodig wordt.​

AEZEL heeft de potentie door te groeien tot een centrale infrastructuur voor het professionele én amateur- erfgoedveld, dit te versterken en te verbinden, ​waarmee naadloos wordt aangesloten bij de doelstelling van de​ Coöperatie Erfgoed Limburg. Uiteindelijke organisatorische inbedding in CEL is dan op termijn ​wellicht een goede keuze.

Fondsenwerving

De stichting spant zich in om fondsen te werven om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Hiervoor werft het gelden via:

De werving van fondsen gebeurt door in brede kring bekendheid te geven aan het bestaan en de doelstellingen van de stichting.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting is ondergebracht op een bankspaarrekening.

Bestedingsplan

Een deel van het vermogen wordt gereserveerd voor het aanschaffen van IT hardware. Hiermee kunnen de gegevens die verwerkt worden in het AEZEL Projek via eigen beheer digitaal toegankelijk gemaakt worden. Het resterende deel wordt gebruikt om deze gegevens en de reeds bestaande website toegankelijk te houden.

6. Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

7. Doelstelling

De stichting heeft als doel het aanleggen van een bronnenverzameling voor genealogisch, geschiedkundig en erfgoed-onderzoek en deze toegankelijk te maken voor onderzoekers. Ze produceert hulpmiddelen voor genoemd onderzoek en stimuleert, helpt bij of neemt ter hand publicaties op genealogisch en/of geschiedkundig gebied in welke vorm dan ook (artikel 2 van de Statuten). De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door het stimuleren van de beoefening van de geschiedkunde en genealogie in de meest uitgebreide zin van het woord. Er wordt daarom gewerkt aan het digitaliseren van bronnen en de resultaten daarvan via informatiedragers of een digitale infrastructuur beschikbaar te stellen voor onderzoekers. Hieronder valt onder andere het scannen van originele bronnen en deze scans opslaan op raadpleegbare media. Er wordt samengewerkt met instanties die dezelfde doelstellingen hebben of behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren van de doelstellingen.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019

Het bestuur heeft zesmaal vergaderd: op 16 januari, 20 maart, 22 mei, 7 augustus, 26 september, 30 oktober en 11 december en werd in oktober uitgebreid met bestuurslid Corry de Koster. De functie van voorzitter is nog steeds vacant.

Het LGGI brengt haar missie vooral in de praktijk via het project AEZEL. De genealogische website allelimburgers.nl van het LGGI is bijv. voortgezet, maar geïntegreerd in AEZEL. De 'frontoffice' / webversie van AEZEL wordt verzorgd door de stichting LGGI, ondersteund door Archief De Domijnen, Archief Roermond en Erfcentrum Weert en verenigingen/stichtingen. In 2019 werd daarin samenwerking gezocht met HISGIS, dat in andere provincies kadastraal onderzoek doet.

CEL, de provinciale erfgoedcoöperatie Limburg, waarvan het LGGI deel is gaan uitmaken, steunde in 2019 het project financieel

Het ontwikkelen van de website AEZEL.eu, waarmee ook al het werk en de mogelijkheden van AEZEL zichtbaar worden, heeft de tweede helft van 2019 een enorme boost gehad door de vrijwillige inzet van een ICT-specialist. Hoewel de zoekfuncties eind 2019 ver uitontwikkeld waren, is nog niet live gegaan, omdat ook structuur en teksten nog moesten worden aangepast en de regionale backoffices nog niet gerealiseerd zijn. Wel is AEZEL op verschillende (vak)bijeenkomsten(lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal) gepresenteerd in powerpointpresentaties. Er is een aanzet gemaakt voor een nieuw vierjarenplan

Het AEZEL project kende de volgende activiteiten:

9. Financiële verantwoording 2019

Omschrijving Datum Debet Credit
Saldo ING zakelijke rekening NL83 INGB 0004 0074 391-1-2019€ 1.474,19
Saldo ING zakelijke kwartaal spaarrekening NL83 INGB 0004 0074 391-1-2019€ 27.835,45
Saldo ING zakelijke bonus spaarrekening NL83 INGB 0004 0074 391-1-2019€ 2.407,45
LGGI
Verkoop boeken€ 117,75
Inlogcode scans allelimburgers€ 30,00
RHCL leergeld€ 28,96
Rente zakelijk kwartaal spaarrekening€ -
Rente zakelijk bonus spaarrekening€ -
Gemeente Roermond€ 9.000,00
Coöperatie Erfgoed Limburg€ 9.775,00
Federatie Historie€ 500,00
Webhosting Flexwebhosting€ 1.504,76
Webhosting WorldStream€ 776,82
Kadaster€ 30,10
Software/hardwar€ 858,00
Terugstorting inlogcode/boeken€ 47,00
Contributie Coöperatie Erfgoed Limburg€ 200,00
Kantoor/Admi€ 54,20
KU Leuven R&D€ 27.124,84
Fryske Akademy€ 7.300,00
Saldo ING zakelijke rekening NL83 INGB 0004 0074 3931-12-2019€ 3.820,73
Saldo ING zakelijke kwartaal spaarrekening NL83 INGB 0004 0074 3931-12-2019€ 7.835,45
Saldo ING zakelijke bonus spaarrekening NL83 INGB 0004 0074 3931-12-2019€ 1.407,45
€ 51.168,80€ 51.168,80
Totale saldo1-1-2019€ 31.717,09
Totale saldo31-12-2019€ 13.063,63
Resultaat€ -18.653,46