ANBI

ANBI-status van het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum

LGGI is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom maakt het LGGI een aantal gegevens openbaar.

1. Naam van de instelling

Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum

2. RSIN of fiscaal nummer

Het RSIN is: 816685605

3. Secretariaat

Mevr. C. de Koster, Bieslanderweg 98, 6213 AM Maastricht, c.d.koster@aezel.eu, 06-29036526

4. Bestuurssamenstelling

Adviseurs

5. Het beleidsplan

Visie 2020-2024

De Coöperatie Erfgoed Limburg beoogt het erfgoedveld te verbinden, waarbij recht gedaan wordt aan de individuele kwaliteiten van erfgoedorganisaties en deze elkaar versterken en waar mogelijk aanvullen.

De expertise van AEZEL/LGGI is een tool waarmee versnipperde erfgoedinformatie dmv een open-sourceprogramma gebundeld en gebruiksvriendelijk aangeboden wordt aan een breed publiek.

De basis ​ervan zijn genealogische en kadastrale gegevens, die onderling verbonden zijn. De database is gevuld vanuit de originele bronnen met de inzet van vele vrijwilligers (o.a. als participatieproject) met medewerking van diverse AEZEL partners, waaronder archieven.

AEZEL biedt de mogelijkheid aan erfgoedorganisaties (incl de vele heemkundeverenigingen) om bronnenmateriaal te digitaliseren en gedigitaliseerd bronnenmateriaal te koppelen, waarmee het ontwikkelen van eigen databases en/of het dupliceren van gegevens ​in veel gevallen overbodig wordt.​

AEZEL heeft de potentie door te groeien tot een centrale infrastructuur voor het professionele én amateur- erfgoedveld, dit te versterken en te verbinden, ​waarmee naadloos wordt aangesloten bij de doelstelling van de​ Coöperatie Erfgoed Limburg. Uiteindelijke organisatorische inbedding in CEL is dan op termijn ​wellicht een goede keuze.

Missie

Versnipperde erfgoedinformatie in Limburg en aangrenzende euregio digitaliseren, bundelen en op een gebruiksvriendelijke wijze ter beschikking stellen aan een zo breed mogelijk publiek van professionele organisaties en vrijwilligers(organisaties) t.b.v. van historisch onderzoek, publicaties en ruimtelijke initiatieven met behoud van datarechten van de deelnemende partners.

Te bereiken resultaat

Een duurzame en eenvoudig doorzoekbare en integraal toegankelijke website met databases van geografisch, genealogisch en ander historisch bronnenmateriaal van professionele en vrijwilligersorganisaties uit Limburg in samenwerking en/of afstemming met provinciale en (inter)nationale partners, die voldoet aan de NDE normen.

Werkwijze

 1. Het ontwerpen en beheren van een systeemonafhankelijke technische infrastructuur, die het eenvoudig mogelijk maakt om originele bronnen te digitaliseren en bestaande databases in te lezen en deze met elkaar te verbinden (en daardoor bijvoorbeeld gegevens te georefereren, statistieken te genereren of een tijdlijn samen te stellen)
 2. Het 'vullen' met data, zoals de genealogische gegevens van alle Limburgers, de kadastrale gegevens op basis van het oorspronkelijk kadaster (1842 in Limburg) van alle gemeenten én ander historisch bronnenmateriaal zoals beeldbanken en specifieke verzamelingen (zoals kastelen, molens, landschapselementen), zodat ze vindbaar zijn (metadateren)
 3. Het beschikbaar stellen via een gebruiksvriendelijke website met de daarbij behorende promotie en publiciteit
 4. Het opzetten en in standhouden van een organisatie
  1. een bestuur en beheersorganisatie voor functioneel en financieel beheer
  2. een netwerkorganisatie voor algemeen beheer en ondersteuning van Limburgse organisaties
  3. samenwerking met (inter)nationale partners
 5. Het zorgen voor een structurele gezonde financiële basis door bijdragen van deelnemers, subsidiegevers en fondsen

Fondsenwerving

De stichting spant zich in om fondsen te werven om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken.

Hiervoor werft het gelden via:

De werving van fondsen gebeurt door in brede kring bekendheid te geven aan het bestaan en de doelstellingen van de stichting.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting is ondergebracht op een bankspaarrekening.

Bestedingsplan

Een deel van het vermogen wordt gereserveerd voor het aanschaffen van IT hardware. Hiermee kunnen de gegevens die verwerkt worden in het AEZEL Projek via eigen beheer digitaal toegankelijk gemaakt worden. Het resterende deel wordt gebruikt om deze gegevens en de reeds bestaande website toegankelijk te houden.

6. Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

7. Doelstelling

De stichting heeft als doel het aanleggen van een bronnenverzameling voor genealogisch, geschiedkundig en erfgoed-onderzoek en deze toegankelijk te maken voor onderzoekers. Ze produceert hulpmiddelen voor genoemd onderzoek en stimuleert, helpt bij of neemt ter hand publicaties op genealogisch en/of geschiedkundig gebied in welke vorm dan ook (artikel 2 van de Statuten). De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door het stimuleren van de beoefening van de geschiedkunde en genealogie in de meest uitgebreide zin van het woord. Er wordt daarom gewerkt aan het digitaliseren van bronnen en de resultaten daarvan via informatiedragers of een digitale infrastructuur beschikbaar te stellen voor onderzoekers. Hieronder valt onder andere het scannen van originele bronnen en deze scans opslaan op raadpleegbare media. Er wordt samengewerkt met instanties die dezelfde doelstellingen hebben of behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren van de doelstellingen.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020

Bestuur

Het bestuur heeft zesmaal vergaderd: op 8 januari, 12 februari, 11 mei, 6 juli, 28 september, 23 december en 14 december 2020. De laatste twee vergaderingen in digitale vorm vanwege coronavoorschriften.

In de loop van het jaar hebben zich enkele mutaties in het bestuur voorgedaan en zijn ook bestuurstaken herverdeeld. Guido Corten, Martin Pfeiffer en Wil Brassé traden terug en Cor Snoeijs en Geert van der Varst traden toe tot het bestuur.

Archivaris Peers Boselie is de vaste adviseur. Ook Martin Pfeiffer en Wil Brassé vervullen een adviseursrol voor het bestuur en blijven aan AEZEL verbonden als vrijwilliger.

Het bestuur heeft zich gebogen over haar eigen functioneren en afspraken gemaakt over de werkwijze, communicatie en taakverdeling.

Werkzaamheden

Het LGGI brengt haar missie vooral in de praktijk via het project AEZEL. De genealogische website allelimburgers.nl van het LGGI is voortgezet, maar geïntegreerd in AEZEL. In het jaar 2020 heeft het LGGI zich met de navolgende aspecten beziggehouden, die hierna kort worden toegelicht

 1. Uitbouw en livegang van de website AEZEL.eu
 2. Meerjarenplan en werkplan 2021
 3. Completeren van de databases
 4. Samenwerking
 1. Uitbouw en livegang van de website AEZEL.eu

  De samenwerking met de KU Leuven werd opgezegd. Met behulp van een vrijwilliger webbouwer is er een nieuwe website aezel.eu gebouwd, waarvan de structuur in de loop van 2020 een nieuwe meer toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke vorm kreeg, en nieuwe functionaliteiten werden toegevoegd. Ook toelichtingen en vertalingen werden vervaardigd.

  Op 10 oktober 2020 werd de eerste versie van AEZEL.eu gepresenteerd aan het grote publiek. Vanwege Corona kan helaas de livegang niet met zoveel deelnemers plaatsvinden als gehoopt en ook een internationaal symposium gewijd aan AEZEL kon geen doorgang vinden.

  Voorafgaand vond promotie plaats via webinar en erfgoedweekend met een groot artikel in Dagblad de Limburger en nieuwsbrieven aan vrijwilligers en de relaties in het erfgoedveld.

  AEZEL is inmiddels erkend als hét digitale platform voor genealogische en historisch-geografische data uit Limburg en aangewezen als knooppunt voor genealogische en geografische data in de provinciale erfgoedstructuur. De Provincie Limburg heeft zijn waardering voor AEZEL uitgesproken en AEZEL voorgedragen voor de landelijke erfgoedvrijwilligersprijs!

  Naast de nieuwe site wwe.aezel.eu is ook de website van het LGGI (www.lggi.nl) vernieuwd.

 2. Ontwikkelingsplan en CEL werkplan 2021

  De livegang was een belangrijke mijlpaal. Maar er ligt enerzijds nog heel veel materiaal te wachten waarmee de gegevens gecomplementeerd kunnen worden, anderzijds willen we nog heel veel functionaliteit toevoegen. Het uiteindelijke doel is dat AEZEL een ondersteunende functie krijgt voor erfgoedinstellingen, zoals archieven en musea als heemkundeverenigingen, om hun materiaal te bundelen en zichtbaar te maken zoals ook voor zien in het Provinciale Digitaliseringsplan dat in 2020 is vervaardigd.

  Om het mooie resultaat te borgen en de hybride organisch gegroeide structuur om te zetten in een duurzame beheers- en organisatiestructuur met structurele financiële dekking heeft het bestuur op 24 augustus een Ontwikkelingsplan vastgesteld. Het doel van dit plan is het vastleggen van visie, missie, doelstelling en werkwijze Tevens is het plan een instrument en basis voor subsidieaanvragen, fondsenwerving, organisatieontwikkeling, promotie en publiciteit

  Op basis van dit ontwikkelingsplan en het Provinciale Digitaliseringsplan is als onderdeel van het werkplan van CEL een werkplan 2021 ingediend langs de lijnen houdbaar bruikbaar, zichtbaar , zoals ook de NDE voorstaat.

 3. Completeren van functionaliteiten, databases en beheer

  De website is in opbouw. In de laatste maanden na livegang is doorgewerkt aan het uitbreiding van de functionaliteiten t.b.v een volgende update begin 2021.

  Daarin is een herziening/vereenvoudiging van de tabellenstructuur voorzien en een aanzienlijke uitbreiding van het aantal zichtbare minuutplans, naast het oplossen van een aantal aanloopproblemen.

  Om de genealogische database te completeren moeten de scans uit allelimburgers nog overgeheveld worden, ontbrekende registers gescand worden. Daartoe is het Project Archiefbrigade ontwikkeld, waarvoor als eerste stap een projectplan is gemaakt en subsidieaanvragen zijn ingediend, die deels gehonoreerd zijn. Ook is er een aanzet gemaakt om samen met de archieven tot komen tot een basislijst van DTB- en BS-stand registers, aan de hand waarvan kan worden bezien wat al gereed is, in AEZEL opgenomen en wat nog gedaan moet worden.

 4. Samenwerking

  Het LGGI/AEZEL maakt onderdeel uit van de provinciale erfgoed coöperatie (CEL), en neemt actief deel aan de werkgroep Provinciaal Digitaliseringsplan en de werkgroepen Publieksbereik en Monumenten landschap en archeologie en kennissessies van het HKL.

  Ook in het internationale netwerk van Timemachines wordt actief geparticipeerd.

  Verder zijn er contacten met Zuyd Hogeschool en de UM en natuurlijk de archieven en heemkundeverenigingen in de provincie, waarvan een adreslijst is vervaardigd.

  Op verzoek werden in de loop van het jaar de mogelijkheden van AEZEL meerdere keren gepresenteerd.

9. Financiële verantwoording 31 december 2020

Baten:
Subsidies en bijdragen11.300
Eigen inkomsten303
Totaal baten11.603
 
Lasten:
Organisatie en bestuur110
Abonnementen en contributies200
Bank en verzekeringen134
IT en communicatie3.098
Reservering hardware/software3.000
Reservering toekomstige projecten4.000
Reservering algemene reserve1.061
Totaal lasten11.603
 
Balans:
Passiva;
Saldo zakelijke rekening2.882
Saldo kwartaal spaarrekening16,835
Saldo bonus spaarrekening1.407
Onderhanden werk projekt geografie3.000
Totaal passiva24,125
 
Activa;
Eigen bezit, vorderingen0
Totaal activa0