Doel

Het LGGI ofwel "Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum" is een ANBI stichting die in 1995 opgericht. In eerste instantie was als doel de genealogische gegevens van Limburg te verzamelen. Zo'n 20 miljoen personen staan sinds vorige eeuw op haar website "Alle Limburgers". In 2015 heeft het LGGI de vrijwilligersorganisatie Aezel Projek op zich genomen en alle gegevens onder gebracht in een nieuwe site www.aezel.eu. Daarmee zijn haar ambities verbreed tot het volgende:

Het LGGI heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in de Zuidelijke Nederlanden te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.

Er zijn heel veel mensen in Limburg die zich bezig houden met cultureel erfgoed waarbij informatie over de Limburgers en hun omgeving door de eeuwen heen vastgelegd wordt; vaak in verenigingsverband, soms zijn het individuele levenswerken. Daar zit een schat aan informatie. Dit zijn zaken zoals: Genealogie, archeologie, landschappen, foto's, notarisaktes, kastelen, bevolkingsregisters, kerkhoven, kerken en kloosters, vervoer, handel, kleding, architectuur, taal, geschiedenis enz.. Zo zijn er tal van heemkundeverenigingen en in menig dorp is er een (oorlogs)museum, vaak privé.

Stadsmuur

Helaas is er is nog geen digitaal platform waar deze gegevens met het publiek gedeeld kunnen worden, met als gevolg een veelheid aan kleine websites met versplinterde kennis. Nog meer informatie wordt nooit gedeeld maar gaat verloren of wordt door nabestaanden zelfs weggegooid. Dit geldt zeker voor de kleinere dorpen waar weinig geld beschikbaar is voor erfgoed. Als al deze informatie aan elkaar gekoppeld zou kunnen worden in één platform dan zou een geweldig beeld ontstaan van de Limburgse samenleving over de tijd.

Aezel

Zo'n platform bouwt het LGGI nu op (zie aezel.eu). Basis zijn kerkelijke, gemeentelijke en kadastrale registers. Deze zijn door meer dan 250 vrijwilligers gedigitaliseerd, waardoor doorzoekbare en bewijsbare brongegevens verkregen zijn.

Daarnaast kan een veelheid van de meest verschillende erfgoed informatie hieraan gekoppeld worden. Dit soort erfgoed kan bijvoorbeeld van verenigingen, archieven, gemeenten, maar ook van privépersonen komen. Heemkunde verenigingen kunnen hiervoor gratis opslagruimte krijgen.

Als ANBI stichting stelt het LGGI de website gratis beschikbaar aan niet zakelijke gebruikers. Sponsoring en subsidies moeten de kosten dekken.

Concept

Al deze historische informatie is zowel tijd- als plaats- en vaak ook persoons-gebonden. Vaak is informatie over heel Limburg beschikbaar (denk maar aan huwelijksregisters), vaak ook is informatie alleen in één bepaalde stad of dorp beschikbaar. Vandaar dat de eerste prioriteit is het maken van digitale kaarten over de eeuwen heen, gebaseerd op de nauwkeurige kadasterkaarten vanaf 1842 voor heel Limburg tot de huidige Google maps; bij deze kaarten horen tabellen met de toenmalige eigenaren van percelen.

Digitale Kaart Roermond
Graf

Het LGGI heeft, in samenwerking met de archieven in Limburg, de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) gedigitaliseerd waarmee bijvoorbeeld genealogieonderzoeken worden vereenvoudigd. Door met Aezel samen te werken (waar o.a. de perceelseigenaren genoemd worden) ontstaat een unieke mogelijkheid ook te zien waar de mensen gewoond hebben.

Vaasjes
Afbeelding1

Vanaf het midden van de negentiende eeuw worden er al foto's gemaakt die belangrijk zijn voor ons erfgoed. Door deze aan de tijd, plaats en personen te koppelen wordt een uniek beeld van onze omgeving geschapen.

Daarnaast is er een massa informatie beschikbaar, die niet meer direct door een Aezel team kan worden verwerkt. Hierbij kunnen (heemkunde)verenigingen en privépersonen hun eigen belangrijke rol kunnen spelen. Aezel kan veel hulp gebruiken om alle gegevens gedigitaliseerd te krijgen. In eerste instantie wordt prioriteit gegeven aan informatie waarbij achterliggende originele stukken als bewijs dienen. Vandaar dat veel van deze stukken nu ingescand zijn en worden.

Soldaat

Een belangrijk doel van Aezel is om verenigingen, personen, maar ook de overheid te helpen om diverse openbare gegevens grafisch op een kaart te zetten, zodat ze toegevoegd kunnen worden aan een eigen web sites.

Doelgroep

Het LGGI heeft tot doel alle informatie beschikbaar te stellen aan een breed publiek. De doelgroep bestaat uit eindgebruikers, maar ook uit verenigingen en overheid.

Het LGGI heeft nu al een enorme hoeveelheid data beschikbaar. Ons team is op dit moment bezig de gang naar het internet voor te bereiden. Dit luistert nauw en moet in de vorm van de juiste software en servers, met bijbehorend beheer plaatsvinden.

Overheid

Overheidsorganisaties blijken er tevens nut van te hebben. Steden kunnen jaarlijks enkele tienduizenden euro's besparen met alle historische gegevens die ontsloten worden door dit project. Dure onderzoekers kunnen met één druk op de knop informatie over monumenten, archeologische sites of milieu-informatie opvragen.

Verenigingen

Voor verenigingen is de informatie uit een Aezel Project ook weer interessant omdat toch vaak weer meer specifieke achtergrond over de streek verkregen kan worden. Aezel biedt ook de mogelijkheden om reeds, binnen de vereniging, bestaande informatie te koppelen aan de Aezel informatie. Daarmee wordt uw informatie vaak vele malen interessanter, zeker omdat u het resultaat dan weer op uw eigen website kunt zetten.

Eindgebruikers

Aezel heeft tot doel gegevens gratis ter beschikking te stellen aan de eindgebruikers. Hierdoor kun je bijvoorbeeld via een landkaart ontdekken waar jouw voorouders hebben gewoond of kun je kijken hoe de markt er vroeger uitzag. Maar ook waar nu precies de stadsmuur onder je huis loopt.

info-tool-02
Stadsmuur

Deze gegevens worden de komende jaren steeds verder uitgebreid, naarmate meer en meer gemeentes hun gegevens in Aezel hebben ingebracht.

Begin 2019 is een proefversie van de site na een lange aanloopperiode online gegaan. Een sterk verbeterde versie is op 10 oktober 2020 aan het publiek gepresenteerd. Voor dit resultaat heeft de provincie AEZEL genomineerd voor de landelijke erfgoedvrijwilligersprijs. De website is nog steeds in ontwikkeling en wordt continu aangevuld met nieuwe gegevens en functies.

Bedrijfsleven

Veel bedrijven kunnen direct of indirect nut hebben van informatie uit Aezel.

Zo kan bijvoorbeeld een makelaar de historie van een huis eenvoudig opvragen en bij het huis aanbieden. Een huis wordt daarmee veel interessanter.

Een aannemer die een werk wilt gaan uitvoeren, kan eerst controleren of er mogelijk sprake is van oude bebouwing.

Onderzoekers

Het project als zodanig was niet bedoeld als een wetenschappelijk project. Toch hebben al nieuwe inzichten in de geschiedenis van stad en streek het licht gezien, bijvoorbeeld doordat we nu in staat zijn met behulp van massa-gegevens antwoord te geven op ingewikkelde vragen met betrekking tot bijvoorbeeld bouwgegevens, sociologische vraagstukken en historisch-sociografisch en demografisch onderzoek.

Ook onderzoek naar de archeologische geschiedenis profiteert van het Aezel Projek. Door een combinatie van lucht-fotografie en massa-gegevens van het kadaster, geven bijvoorbeeld bastions, stadspoorten, historische wegenstructuren en andere archeologie van stad en streek hun geheimen bloot.